Kcn Đại An - Hải Dương

Admin 15/03/2018 16:03:41

Địa chỉ:  Khu công nghiệp Đại An - Hải Dương

Thời gian:  11/ 2017

Công suất:  150 m3/ngày/h

Tiêu chuẩn nước sau xử lý:  QCVN 02:2009/BYT

Phạm vi:  + Cung cấp thiết bị, chế tạo sản phẩm, lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống

                + Thiết kế xây dựng

                + Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Liên hệ với chúng tôi

0963 767 822